Eagents
 
 

Lietošanas noteikumi

www.eagents.lv ir publiski pieejams informācijas meklēšanas portāls, kura darbību organizē, uzrauga un koordinē apdrošināšanas starpnieks SIA " E-aģents". Šā portāla lietošanas noteikumi ir saistoši jebkuram vietnes apmeklētājam.

Šo vietni un tās saturu ir atļauts lietot tikai privātiem mērķiem.

Apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu, veicot apdrošināšanas piedāvājumu vispusīgu analīzi, Klienta vārdā  un interesēs sniedz SIA “Eaģents”, reģistrācijas numurs  40003853859, juridiskā adrese: Daugavgrivas iela 60-3, Rīga, LV-1007, tālruņa numurs: +37122018890,  elektroniskā pasta adrese: (turpmāk tekstā Sabiedrība), kura rezultātā Klients izvēlējās slēgt augstāk norādīto apdrošināšanas līgumu. Apdrošināšanas brokera atlīdzība par veiktajiem starpniecības pakalpojumiem saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu ir apdrošināšanas prēmijas sastāvdaļa, apdrošināšanas prēmiju un brokera atlīdzības apmēru nosaka tikai apdrošinātāji.

Sabiedrība ir reģistrēta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzturētajā Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā kā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru sabiedrība. Pārliecināties par Sabiedrības reģistrāciju Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā var pieprasot informāciju Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, kas atrodas Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050, vai arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Interneta mājas lapā www.fktk.gov.lv. Sabiedrībai nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības nevienā apdrošināšanas komersantā vai nedalībvalsts apdrošinātājā, kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā. Nevienam apdrošināšanas komersantam, tā mātes sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātājam, kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā, nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības Sabiedrībā.

Sabiedrība ir sagatavojusi apdrošināšanas piedāvājumus un ieteikusi Klientam izdevīgākos apdrošināšanas piedāvājumus, pamatojoties uz vispusīgu apdrošināšanas piedāvājumu analīzi. Sabiedrība kā apdrošināšanas brokeru sabiedrība nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību tikai Klienta vārdā un interesēs. Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas Sabiedrība, pamatojoties uz klienta sniegto informāciju, ir noskaidrojusi Klienta prasības un vajadzības, kā arī iemeslus, kas ir par pamatu Klientam sniegtajām konsultācijām par attiecīgo apdrošināšanas pakalpojumu. Šo informāciju Sabiedrība ir sagatavojusi atbilstoši piedāvātā apdrošināšanas līguma sarežģītībai.

 Apdrošināšanas brokera atlīdzība par veiktajiem starpniecības pakalpojumiem saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu ir apdrošināšanas prēmijas sastāvdaļa. Apdrošināšanas prēmiju un brokera atlīdzības apmēru nosaka tikai apdrošinātāji. Ja klients atlīdzību par apdrošināšanas izplatīššanu maksā apdrošināšanas brokerim, apdrošināšanas brokeris informē klientu par tās apmēru vai, ja tas nav iespējams, par ššīs atlīdzības aprēķināššanas metodi. Ja klientam, saskaņā ar apdrošināšanas līgumu, pēc tā noslēgšanas ir pienākums maksāt jebkādu citu maksājumu, kas neietilpst apdrošināšanas prēmijā, sabiedrība informē klientu par ššādu maksājumu

Sabiedrībai ir līgumiskas saistības nodarboties ar apdrošināšanas izplatīššanu sekojošu apdrošināšanas komersantu vai ārvalsts apdrošinātāju filiāļu interesēs:

 AAS Baltijas Apdrošināšanas nams, Antonijas iela 23, Rīga, LV - 1010,
ADB Gjensidige Latvijas filiāle, Gustava Zemgala gatve 74A, Rīga, LV-1039
Ergo Insurance SE Latvijas filiāle, Skanstes 50, Rīga, LV-1013
Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle, Vienības gatve 87h, Rīga, LV-1004, Latvija
Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle, Vienības gatve 87h, Rīga, LV-1004, Latvija

www.eagents.lv ir tiesīgs, lietotājam piekrītot, nosūtīt uz lietotāja norādīto e-pasta adresi E-aģenta jaunumus un/vai pieprasīto informāciju.
Visa mūsu mājas lapā sniegtā informācija, kā arī informācija, dokumenti, kas tiek nosūtīti klientam,  pēc klienta pieprasījuma bez maksas tiek izsniegta arī papīrā formātā.
Katram www.eagents.lv lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt savu darbību portālā.

Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz portālu pieder tikai www.eagents.lv. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī šī persona ir visā pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šādas rīcības dēļ ir nodarīti SIA "E-aģents".Portālā minētie ražojumu, zīmolu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku reģistrētas preču zīmes vai preču nosaukumi. Jebkāda veida vietnes satura vai tā daļas pavairošana, pārsūtīšana, izplatīšana vai uzglabāšana bez iepriekšējas rakstiskas SIA "E-aģents" atļaujas ir aizliegta.

Šī vietne un tās saturs tiek sniegts, lai Jums atvieglotu informācijas pieejamību. SIA "E-aģents" negarantē, ka kompānijas mājaslapa būs bez kļūdām vai traucējumiem. Mēs saglabājam tiesības jebkurā laikā rediģēt vietnes saturu vai piekļuvi tai. Mēs varam ievietot savā mājaslapā saites uz vietnēm, ko pārvalda trešās puses. www.eagents.lv neuzņemas nekādu atbildību par trešo pušu pārvaldīto vietņu saturu.

Visi strīdi, kas saistībā ar šiem lietošanas noteikumiem rodas starp www.eagents.lv  lietotājiem un SIA "E-aģents", tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie ir risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

 
© E-aģents 2007-2022
Polises tiek izdotas darba dienā no plkst. 9:00–18:00. Citā laikā
periodiski vai pēc pieprasījuma.

Telefona numurs: 22018890
Rakstiet mums: