Eagents
 
 
OCTA apdrošināšana
Kur es varu ceļot, ja man ir OCTA ?
Ceļu satiksmes negadījums. Kā rīkoties ?
Kāds ir manas polises atbildības limits?
Kā pieteikt zaudējumu atlīdzību ?
Kad zaudējumi netiks atlīdzināti?
Vai es varu pārtraukt OCTA standarlīguma polisi pirms polises termiņa beigām?
Kādi mēdz būt OCTA polises termiņi un spēkā stāšanās laiks?
Ko nozīmē termini...?
Kur es varu ceļot, ja man ir OCTA ?

OCTA jeb sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise ir nepieciešama katram auto, kas piedalās ceļu satiksmē. OCTA polise ir transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīgā lietotāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ceļu satiksmes negadījumā, kurā nodarīti zaudējumi trešajai personai. Ir vairāki OCTA veidi.

Standartlīgums

Tas attiecas uz visiem Latvijā reģistrētiem transportlīdzekļiem. Tas ir spēkā Latvijas un Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā: Lietuvā, Igaunijā, Austrijā, Beļģijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Itālijā, Īrijā, Kiprā, Lielbritānijas Apvienotajā Karalistē un Ziemeļīrijā, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Portugālē, Polijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Vācijā Ungārijā,un Zviedrijā, kā arī Šveicē (tostarp Lihtenšteinā), Islandē un Norvēģijā.

Jautājums: Kur vēl es drīkstu braukt, ja man ir OCTA standartlīgums ?

Atbilde: Latvijā reģistrētam auto, kam jau ir OCTA polise, braucot pa Latvijas teritoriju un dodoties uz iepriekš nosauktajām valstīm, nav nepieciešama papildus apdrošināšanas polise.

 Zaļā karte

 Zaļā karte ir starptautisks civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgums, kas tiek noslēgts attiecībā uz transportlīdzekli, kurš piedalās ceļu satiksmē valstī, kura ir Zaļās kartes dalībvalsts. Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, iebraucot ar Latvijā reģistrētu automašīnu, kam ir derīga OCTA polise, nav nepieciešama cita polise.

 Savukārt Tev būs nepieciešama Zaļā karte, ja Tu dosies uz Albāniju, Andoru, Bulgāriju, Bosniju un Hercegovinu, Baltkrieviju, Izraēlu, Irānu, Maroku, Moldovu, Maķedoniju, Rumāniju, Serbiju, Melnkalni, Tunisiju, Turciju un Ukrainu.

 Zaļās kartes polise ir Tava aizsardzība Zaļās kartes valstīs attiecībā uz trešajai personai nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Tavas vainas dēļ izraisītā ceļu satiksmes negadījumā. Ņem vērā, ka braucienā Zaļās kartes polisei ir jābūt līdzi!

Robežapdrošināšanas līgums

 Šis līgums attiecas uz transportlīdzekli, kurš ir reģistrēts valstī, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts un šķērso Latvijas Republikas robežu. Robežapdrošināšanas līgums ir spēkā Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā.

Uz augšu
Ceļu satiksmes negadījums. Kā rīkoties ?

Piedaloties satiksmē ar savu automašīnu, dažkārt rodas situācijas, kad citu satiksmes dalībnieku vai savas vainas dēļ, iekļūstam ceļu satiksmes negadījumā. Tādā situācijā ir svarīgi neapjukt un adekvāti novērtēt situāciju. Ja avārija ir nenozīmīga, tad iespējams situāciju atrisināt ar saskaņotā paziņojuma palīdzību

Savukārt, ja situācija ir nopietnāka, likums nosaka, ka jārīkojas šādi:

 50. Ja ceļu satiksmes negadījumā ir cietuši cilvēki vai nodarīti bojājumi trešās personas mantai (par trešās personas mantu nav uzskatāms ceļu satiksmes negadījumā iesaistītais transportlīdzeklis, kura īpašnieks nav transportlīdzekļa vadītājs), kā arī tad, ja transportlīdzekļiem radušies bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai tiem aizliegts braukt, transportlīdzekļa vadītājs:

50.1. nekavējoties apstājas un paliek negadījuma vietā, iededz avārijas gaismas signalizāciju un uzstāda avārijas zīmi, bet, ja tas nav iespējams, citādā veidā brīdina pārējos ceļu satiksmes dalībniekus par ceļu satiksmes negadījumu;

50.2. dara visu iespējamo, lai cietušajam sniegtu pirmo palīdzību, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību vai glābšanas dienestu, bet, ja tas nav iespējams, ar savu vai citu garām braucošu transportlīdzekli nogādā cietušo tuvākajā ārstniecības iestādē un pats atgriežas negadījuma vietā;

50.3. dara visu iespējamo, lai negadījuma vietā saglabātu notikuma pēdas, pieraksta aculiecinieku vārdu, uzvārdu un adresi;

50.4. par ceļu satiksmes negadījumu paziņo policijai un, ja nepieciešams, glābšanas dienestam un tālāk rīkojas pēc to norādījumiem.

Uz augšu
Kāds ir manas polises atbildības limits?

 Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošinātājs, kurš apdrošinājis zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību, vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (ja apdrošināšanas atlīdzība izmaksājama no Garantijas fonda) sedz zaudējumus, nepārsniedzot noteikto apdrošinātāja atbildības limitu:

1) personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai — līdz 5 000 000 eiro, neatkarīgi no cietušo personu skaita;

2) mantai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai — līdz 1 000 000 eiro, neatkarīgi no trešo personu skaita.

Uz augšu
Kā pieteikt zaudējumu atlīdzību ?

Pēc ceļu satiksmes negadījuma noformēšanas avārijas vietā Tev nekavējoties (tiklīdz tas ir iespējams) jāiesniedz rakstisks pieteikums par ceļu satiksmes negadījumu apdrošinātājam, kas ir apdrošinājis zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību.

Ja tavai mantai vai transportlīdzeklim ceļu satiksmes negadījumā nodarīts zaudējums, Tavs pienākums ir saglabāt transportlīdzekli un bojāto mantu tādā stāvoklī, kādā tā bija pēc ceļu satiksmes negadījuma, līdz laikam, kad to apskatīs apdrošinātāja eksperts.

 Lai pieteiktu apdrošināšanas gadījumu, Tev būs nepieciešami šādi dokumenti:

  1. personu apliecinošs dokuments (vadītāja apliecība vai pase);
  2. tehniskā pase;
  3. OCTA polise; 
  4. ja tika aizpildīts saskaņotais paziņojumu, tad viens tā eksemplārs;
  5.  ja notikumu vietā bija policija, tad vai nu vainīgās automašīnas reģistrācijas numurs, vai apdrošināšanas polises (OCTA) numurs.

        Garantiju fonds

 Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs pārvalda tā saucamo Garantiju fondu, no kura tiek izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība šādos gadījumos:

  1. ja zaudējumus nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskā atbildība nav apdrošināta;
  2. ja zaudējumus sakarā ar cietušās personas ārstēšanu, pārejošu darbnespēju, darbspēju zaudējumu, nāvi nodarījis nenoskaidrots transportlīdzeklis;
  3. ja zaudējumus nodarījis transportlīdzeklis, kurš izgājis no īpašnieka, glabātāja vai lietotāja valdījuma nevis viņa vainas, bet citas personas prettiesisku darbību dēļ;
  4. ja zaudējumus nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieks ir noslēdzis civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu ārvalsts apdrošināšanas sabiedrībā un apdrošinātājs, kurš izdevis šo līgumu, nav iecēlis korespondentu Latvijas Republikā;
  5. ja apdrošināšanas gadījums, kurā ir cietusi Latvijas Republikā dzīvojoša persona, noticis Eiropas Ekonomikas zonas valstī un zaudējumus nodarījis transportlīdzeklis, kura īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošinātājs nav iecēlis pārstāvi Latvijas Republikā, vai arī transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošinātāju nav iespējams noskaidrot divu mēnešu laikā pēc apdrošināšanas gadījuma.
Uz augšu
Kad zaudējumi netiks atlīdzināti?

 Apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs neatlīdzina:

1) zaudējumus, kuri radušies, lietojot transportlīdzekli, bet par kuru nodarīšanu atbildība saskaņā ar Civillikuma 2347.pantu neiestājas. Tie ir zaudējumi, kuri radušies trešajai personai nepārvaramas varas dēļ, ar pašas šīs personas nodomu vai šīs personas rupjas neuzmanības dēļ;

2) zaudējumus, kurus nodarījis nenoskaidrots transportlīdzeklis, izņemot šā likuma 19.pantā minētos personai nodarītos zaudējumus un 25.panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minētos mantai nodarītos zaudējumus. Ja ceļu satiksmes negadījumā vismaz vienai cietušajai personai ir nodarīti smagi vai vidēji smagi miesas bojājumi, tiek atlīdzināti šā likuma 25.pantā minētie zaudējumi visām ceļu satiksmes negadījumā iesaistītajām personām;

3) mantai nodarītos zaudējumus, kas radušies ceļu satiksmes negadījumā zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašniekam un tiesīgajam lietotājam, un personai nodarītos zaudējumus, kas radušies ceļu satiksmes negadījumā zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa vadītājam. Šajā punktā minētos zaudējumus atlīdzina šā likuma 31.panta piektajā un septītajā daļā minētajos gadījumos;

4) zaudējumus sakarā ar transportlīdzekļa un tajā esošo mantu bojājumiem, bojāeju vai pazušanu, ja minētie zaudējumi personām radušies pēc ceļu satiksmes negadījuma;

5) zaudējumus, kuri nodarīti, transportlīdzekli izmantojot treniņbraucienā vai sacensību braucienā;

6) zaudējumus sakarā ar ceļu satiksmes negadījumā zaudējumu nodarījušajam transportlīdzeklim piekabināta vai citādi pievienota transportlīdzekļa vai piekabes bojājumu;

7) zaudējumus, kurus tieši vai netieši radījusi vai veicinājusi jonizējošā radiācija, jebkuras kodoldegvielas radītā radioaktīvā saindēšanās, jebkāda sprāgstoša kodolsavienojuma vai tā kodolkomponenta radioaktīvā, toksiskā, eksplozīvā vai citādi bīstamā īpašība;

8) ceļu satiksmes negadījuma dēļ negūto peļņu;

9) zaudējumus, kurus radījis akmens vai cits priekšmets, ko izkustinājis transportlīdzeklis vai tam pievienota ierīce;

10) apdrošināšanas sabiedrības izdevumus, kuri radušies sakarā ar veselības apdrošināšanas līgumā paredzētā apdrošināšanas gadījuma iestāšanos, izņemot gadījumus, kad apdrošināšanas sabiedrība zaudējumus saskaņā ar veselības apdrošināšanas līgumu atlīdzina, izmantojot kompensācijas principu;

11) zaudējumus, kuri nodarīti trešās personas mantai, ko ceļu satiksmes negadījumā zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieks vai tiesīgais lietotājs pieņēmis kravu komercpārvadāšanai;

12) zaudējumus sakarā ar mantas bojājumu vai bojāeju, kas nodarīti ceļu satiksmes negadījumā, par kuru saskaņā ar normatīvajiem aktiem bija jāpaziņo Valsts policijai, bet tas nav izdarīts ar pašu ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto personu ļaunu nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ;

13) zaudējumus, kas radušies lidlauka manevrēšanas teritorijā notikušā ceļu satiksmes negadījumā, kurā iesaistīts transportlīdzeklis un gaisa kuģis;

14) līzinga ņēmēja mantai un saskaņā ar līzinga līgumu lietotajiem transportlīdzekļiem nodarītos zaudējumus, kas radušies ceļu satiksmes negadījumā, kurā iesaistīti transportlīdzekļi, kas līzingā nodoti vienam un tam pašam līzinga ņēmējam, kurš Ceļu satiksmes drošības direkcijas Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā ir norādīts kā transportlīdzekļu turētājs.

Uz augšu
Vai es varu pārtraukt OCTA standarlīguma polisi pirms polises termiņa beigām?

Apdrošināšanas līgums izbeidzas pirms termiņa — ar pieteikumā norādīto laiku, bet ne agrāk kā ar pieteikuma iesniegšanas brīdi, ja transportlīdzekļa īpašnieks iesniedz apdrošinātājam rakstveida pieteikumu par apdrošināšanas līguma izbeigšanu pirms termiņa, pieteikumam pievieno līguma izbeigšanas pamatojumu — pierādījumus, kas apstiprina vienu no šādiem nosacījumiem:

1) transportlīdzeklis ir atsavināts;

2) transportlīdzeklis izgājis no īpašnieka, glabātāja vai lietotāja valdījuma nevis viņu vainas, bet citas personas prettiesisku darbību dēļ un par to ir paziņots attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

3) apdrošināšanas līgumā norādītajās ziņās ir kļūda;

4) tiek likvidēta juridiskā persona vai mainīts tās nosaukums.

Ja transportlīdzeklis netiks izmantots ceļu satiksmē, transportlīdzekļa īpašnieks iesniedz apdrošinātājam rakstveida pieteikumu par apdrošināšanas līguma izbeigšanu pirms termiņa. Izbeidzot apdrošināšanas līgumu pirms termiņa, transportlīdzekļa īpašniekam ir tiesības uz to iemaksātās apdrošināšanas prēmijas daļu atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Uz augšu
Kādi mēdz būt OCTA polises termiņi un spēkā stāšanās laiks?

OCTA polises iegādi ir iespējams slēgt uz trim, sešiem, deviņiem vai 12 mēnešiem, izņemot gadījumu, kad:

1) transportlīdzeklis reģistrēts uz laiku. Šādā gadījumā standartlīgumu var slēgt arī līdz transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā derīguma termiņa beigām, nepārsniedzot 12 mēnešus;

2) transportlīdzeklis noņemts no uzskaites Latvijas Republikā un tam dota atļauja piedalīties ceļu satiksmē. Šādā gadījumā standartlīgumu var slēgt arī uz transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādīto termiņu;

3) transportlīdzeklis citā valstī atsavināts vai noņemts no uzskaites, lai to izvestu no attiecīgās valsts un reģistrētu Latvijas Republikā. Šādā gadījumā standartlīgumu slēdz uz 30 dienām;

4) transportlīdzeklim izsniegta tranzīta numura karte. Šādā gadījumā standartlīgumu slēdz uz tranzīta numura kartē norādīto derīguma termiņu;

5) transportlīdzeklim izsniegta izmēģinājuma numura karte. Šādā gadījumā standartlīgumu slēdz uz izmēģinājuma numura kartē norādīto derīguma termiņu, nepārsniedzot 12 mēnešus;

6) tirdzniecības uzņēmums (komersants), kam izsniegta tirdzniecības numura karte, standartlīgumu slēdz attiecībā uz jauniem un Latvijas Republikā agrāk nereģistrētiem transportlīdzekļiem. Šādā gadījumā standartlīgumu slēdz uz 12 mēnešiem.

Robežapdrošināšanas līgumu slēdz uz laiku no viena mēneša līdz 12 mēnešiem.

Starptautisko apdrošināšanas līgumu (Zaļo karti) slēdz uz laiku no 15 dienām līdz 12 mēnešiem.

Apdrošināšanas līgums stājas spēkā tā noslēgšanas brīdī, ja apdrošināšanas līgumā nav noteikts citādi. Ja līgums stājas spēkā līdz pulksten 12.00, tad, aprēķinot līguma termiņa beigas, līguma spēkā stāšanās diena ieskaitāma, bet, ja līgums noslēgts pulksten 12.00 vai vēlāk, — nav ieskaitāma.

Uz augšu
Ko nozīmē termini...?

Kompensācijas princips
Apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā zaudējumus atlīdzina pēc kompensācijas principa. Izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība nevar pārsniegt apdrošinātajam apdrošināšanas gadījumā radītos zaudējumus.

Virsapdrošināšana
(1) Ja apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku pārsniedz apdrošinātā objekta vērtību (virsapdrošināšana), pēc jebkuras līgumslēdzējas puses prasības tā samazināma apdrošināšanas līgumu noslēgšanas hronoloģiskā secībā, sākot no pēdējā apdrošināšanas l īguma, līdz šī summa nepārsniedz apdrošinātā objekta vērtību.

(2) Ja nepieciešams, vienu vai vairākus apdrošināšanas līgumus izbeidz.

(3) Apdrošinātāji var vienoties par citu apdrošinājuma summas samazināšanas kārtību, ja tam piekrīt apdrošinājuma ņēmējs.

(4) Ja apdrošināšanas gadījums ir iestājies, pirms notikusi apdrošinājuma summas samazināšana atbilstoši šā panta otrās daļas normām, apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību tādā apmērā, kādā tā būtu jāizmaksā, ja apdrošinājuma summa būtu vienāda ar apdrošinātā objekta vērtību.

(5) Ja apdrošinājuma summa saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem, kuri noslēgti ar vienu vai vairākiem apdrošinātājiem, pārsniedz apdrošinātā objekta vērtību, tie apdrošināšanas līgumi, kuri noslēgti ar apdrošinājuma ņēmēja ļaunu nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ, nav spēkā no to noslēgšanas brīža. Šajos gadījumos iemaksāto apdrošināšanas prēmiju neatmaksā.

Zemapdrošināšana
Ja apdrošinājuma summa apdrošināšanā pret zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar vienu vai vairākiem apdrošināšanas līgumiem attiecībā uz vienu un to pašu apdrošināto risku ir mazāka par apdrošinātā objekta vērtību (zemapdrošināšana), apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību tādā proporcijā, kāda ir starp apdrošinājuma summu un šo vērtību, ja apdrošināšanas līgumā nav paredzēts citādi.

Pašrisks
Tā ir zaudējuma daļa izteikta naudas vienībās vai procentos no zaudējuma summas, ko pie apdrošināšanas gadījuma iestāšanās, apdrošinājuma ņemējs uzņemas segt pats.Pašrisks ir apdrošinājuma ņēmēja līdzdalība zaudējuma segšanā.Pašriska apmērs ietekmē maksājuma lielumu par apdrošināšanu - jo lielāks pašrisks, jo mazāka apdrošināšanas prēmija.

Uz augšu
 
© E-aģents 2007-2022
Polises tiek izdotas darba dienā no plkst. 9:00–18:00. Citā laikā
periodiski vai pēc pieprasījuma.

Telefona numurs: 22018890
Rakstiet mums: